Friday, November 23, 2012

B. COM THIRD SEMESTER END EXAMINATION OCTOBER, 2012B. COM THIRD SEMESTER END EXAMINATION OCTOBER, 2012

 

DISTINCTION :      602, 610, 653    =                                                              ( 03)

FIRST CLASS:        604, 607, 608, 609, 619, 623, 628, 635, 650    =               ( 09)

SECOND CLASS: 603, 611, 613, 618, 629, 630, 632, 633, 641, 645, 652, 656= ( 12 )
PASS CLASS:  601, 605, 606, 612, 614, 617, 624, 626, 627, 631, 634, 637, 639, 642, 644, 651, 655 (17)
REPEAT : 615, 616, 620, 621, 622, 625, 636, 638, 640, 643, 646, 647, 648, 649, 654, 657= (16)

B. A. THIRD SEMESTER END EXAMINATION OCTOBER, 2012B. A. THIRD SEMESTER END EXAMINATION OCTOBER, 2012
DISTINCTION :    201, 208    =    ( 02 )


FIRST CLASS:  202, 207, 210, 215, 219, 222, 223, 224, 225, 236, 249, 250, 251, 254, 258,
263, 265, 267, 286    =            ( 19 )

SECOND CLASS:  203, 204, 205, 212, 213, 221, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 235, 239, 240,
241, 242, 243, 246, 252, 255, 256, 257, 259, 264, 266, 268, 270, 271, 272, 273, 275, 276, 278, 283, 292, 293, 297, 298  =                ( 39 )

PASS CLASS:  206, 209, 211, 217, 218, 220, 226, 233, 234, 238, 244, 245, 248, 253, 260,
261, 262, 274, 277, 279, 280, 282, 287, 288, 289, 290, 291, 294, 295  =          ( 29 )

REPEAT : 214, 216, 237, 269, 281, 284, 285, 296         ( 08 )

 

RESULT OF B. COM. FIRST SEMESTER END EXAMINATION OCTOBER, 2012
B. COM. FIRST SEMESTER END EXAMINATION OCTOBER, 2012 
DISTINCTION :     NIL
FIRST CLASS:  501, 503, 521, 554       =         ( 04 )
SECOND CLASS:502, 509, 513, 516, 523, 524, 528, 529, 533, 539, 540, 541, 542, 552, 555   =     ( 15)
PASS CLASS: 504, 506, 512, 515, 518, 520, 531, 533, 535, 538, 543, 544, 545, 549 =(14)
REPEAT :505, 507, 508, 510, 511, 514, 517, 519, 522, 525, 526, 527, 530, 532, 534,
536, 537, 546, 547, 548, 550, 556, 559, 560, 561, 562,  =    ( 26 )
 

Result B A First Semester Examination held in October 2012
B. A. FIRST SEMESTER END EXAMINATION OCTOBER, 2012
 


DISTINCTION :        NIL

FIRST CLASS:          017        =   ( 01 )

SECOND CLASS: 007, 008, 011, 019, 022, 025, 029, 034, 035, 036, 037, 044, 046, 051, 059,
061, 064, 066, 067, 069, 070, 071, 073, 076, 086, 098, 103, 108, 111   =         ( 29 )

PASS CLASS:002, 005, 006, 009, 013, 014, 016, 018, 028, 041, 042, 043, 045, 057, 060,
065, 085, 101, 102, 113    =   ( 20 )

REPEAT : 001, 003, 004, 010, 012, 015, 020, 021, 023, 024, 026, 027, 030, 031, 032,
033, 038, 039, 040, 047, 048, 049, 050, 052, 053, 054, 055, 056, 058, 062,063, 068, 072, 074, 075, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 087, 088, 089,090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 099, 106, 107, 110, 112, 115    ( 58 )